Az élő természet adományai és veszélyeztetettségük Szerző: Gonczlik Andrea
Év: 2004
Város: Budapest
Egyetem/főiskola: ELTE
Tanszék: Genetikai Tanszék
Absztrakt: Napjainkban az élőlények diverzitása jelentős mértékben csökken a fajok, illetve populációik kihalásának következtében. A biológiai sokféleség csökkenésével nem csupán egyes élelem-forrásainkat, esetleges ipari és gyógyászati alapanyagainkat veszíthetjük el. Az emberiség létének egyik alapvető feltétele a Földön található élőlények jelenléte, valamint az általuk biztosított folyamatok és állapotok.
Dolgozatom gerincét ezen adományok ismertetése teszi ki. Az élővilág adományai mindazon élőlényektől származó közvetlen és közvetett javak, melyek bizonyíthatóan pozitív értéket és hasznot jelentenek az ember számára. Az élővilág adományainak felismerése és tudományos cikkekben, könyvekben való megjelenése meglehetősen új keletű. Ebből kifolyólag folyamatosan újabb és újabb adományok „kerülnek napvilágra”, majd dokumentálásra. Sok szerzőben felmerült az igény arra, hogy az élővilág adományait valamiféle rendszerben tárgyalja. Az általam ismert, eddig kidolgozott osztályozások véleményem szerint nem következetesek, és nem kezelhetők könnyen. Dolgozatomban az élővilág adományainak egy újfajta csoportosítását indítványozom.
Az élővilág adományai materiális javakra és szolgáltatásokra oszthatók. Materiális javakhoz az élőlények biomasszájának közvetlen hasznosításával jutunk. A materiális javak maguk az élőlények, bizonyos részeik, illetve szervezetük bizonyos anyagai. Ilyenek például az élelem, a gyógyhatású anyagok vagy a textilipari alapanyagok. A szolgáltatások három fő kategóriába sorolhatók. Az első csoportba tartozók létfenntartó funkciót töltenek be, az ember fiziológiai szükségleteit elégítik ki, vagyis lehetővé teszik és fenntartják az életünkhöz nélkülözhetetlen körülményeket. A második csoportba tartoznak mindazon szolgáltatások, melyek az ember nem-fiziológiai szükségleteit hivatottak szolgálni, tehát a lelki, esztétikai, kulturális és egyéb igényeit. A szolgáltatások harmadik csoportjába olyan élőlények általi tevékenységek sorolhatók, melyeket az ember különböző ipari, illetve technológiai folyamatokban irányítottan használ.
A dolgozat lezárásaként az élő természet által nyújtott adományok és az élőlényközösségek diverzitásának kapcsolatát, összefüggéseit elemzem. A csökkenő biodiverzitás veszélyeztetheti az adományok folyamatos biztosítását, kockára téve civilizációnk fennmaradását.

Oldalszám: 81
Letöltés: szakdolgozat letöltése

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés